سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر تبلیغات ‏اسلامی 
مسئول پاسخ به سوالات ‏ 
 
 
فرهنگی مذهبی  
همکاری 
مجله معارف 
سردبیر  
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
دانشگاه تهران 
مسئول رسیدگی به ‏پرونده اساتید اخراجی ‏ 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه تهران 
مسئول رسیدگی به ‏تخلفات اداری ‏ 
 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه 
امام جمعه الیگودرز 
 
 
فرهنگی مذهبی  
همکاری 
سازمان زندانها 
مسئول ارشاد زندانی های ‏سیاسی 
 
 
اجرائی مذهبی 
تدریس 
دانشکده فرماندهی سپاه 
مدرس 
 
 
مباني فقه و اصول 
تدریس 
دانشکده علوم پزشکی 
مدرس 
 
 
-- 
تدریس 
حوزه علمیه ‏ 
مدرس 
 
 
رسائل و مکاسب 
تدریس 
مركز تخصصي تبليغ - قم و مراكز استان 
مدرس 
 
 
فن خطابه 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
رسائل و مكاسب و منظومه حاج ملا 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
اصول فلسفه و روش رئاليسم 
همکاری 
دانشگاه تهران 
مسئول رسیدگی به ‏پرونده دانشجویان ‏اخراجی ‏ 
 
 
اجرائی